Zorgwonen - meegroeiwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid, aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Je woning is een zorgwoning als deze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • in de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning
 • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit)
 • de ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
 • de hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
 • de creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel maximum 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel maximum 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van
  • de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen
 • de hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Je hebt geen meldings- of vergunningsplicht wanneer de zorgwoning zonder constructieve ingrepen binnen het bestaande bouwvolume wordt gecreëerd. Je kan er echter wel baat bij hebben om de zorgwoning te melden, omdat dit invloed kan hebben op de uitkering van de zorgbehoevende. Dit kan via het meldingsformulier zorgwonen.Je hebt wel meldings- of vergunningsplicht wanneer je constructieve werkzaamheden moet uitvoeren. Deze melding of vergunning doe je samen met een architect. Je combineert deze aanvraag dan met de melding van het zorgwonen.Je dient het dossier in tweevoud in bij stad. Dat kan aangetekend of door afgifte aan het onthaal. Je dossier wordt dan verder onderzocht. Wanneer je dossier volledig en ontvankelijk is, dan wordt je status in het bevolkingsregister aangepast naar 'zorgwoning'.

Je dossier bevat:

 • ingevuld meldingsformulier zorgwonen
 • plan/schets waaruit verhouding hoofdwoning/ondergeschikte woning blijkt
 • verklaring eigendomssituatie
 • attesten die de graad van hulpbehoevendheid aantonen (inschrijving Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap, erkenning VDAB als persoon met een handicap, bewijs van blijvende arbeidsongeschiktheid,...)
 • als je een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig hebt, dan breng je alle informatie mee die hiervoor nodig is

Indien je vragen hebt over deze procedure of over de voorwaarden van zorgwonen, neem dan contact op met de dienst ruimtelijke ordening.