Zonevreemde woning

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende gewestplan niet in de juiste bestemming ligt.

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.
Heb je een lot in een goedgekeurde niet vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. Je valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen of zonevreemde bedrijven. Je kan bouwen, verbouwen en herbouwen, mits je de verkavelingsvoorschriften respecteert.

Indien je in het bezit bent van een woning die zonevreemd is, of je bent van plan om er één aan te kopen, kan je ook nog steeds enkele stedenbouwkundige handelingen doen aan het gebouw.

Hier vind je een correcte uitleg met welke handelingen mogelijk zijn.

Een functiewijziging is ook beperkt mogelijk indien de constructie zonevreemd is.