Wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonen is het samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De wetgever heeft de mogelijkheid willen bieden een officieel karakter te geven aan de vormen van feitelijke samenwoning ten einde een relatieve juridische zekerheid te verzekeren voor de samenwonenden. Indien wettelijke samenwoners een betere bescherming wensen dan de wet bepaalt, dan kunnen zij een samenwoningscontract laten opstellen door de notaris. Door de invoering van de wettelijke samenwoning worden enkele basisregels van het huwelijk overgenomen.

Voorwaarden

  • wettelijke samenwoning staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap
  • ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning
  • beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning
  • zij moeten de intentie hebben om te gaan samenwonen op hetzelfde adres

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

De verklaring moet schriftelijk gebeuren tegen ontvangstbewijs. Beide partners komen samen naar de dienst burgerlijke stand om een verklaring af te leggen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt. Deze verklaring wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister.

Aanpak

Als je al wettelijk samenwonend bent, kan je hiervan een attest aanvragen:

Meenemen

Je identiteitskaart.