Wat is een mobiliteitsplan

Een stedelijk mobiliteitsplan is een integrale visie op het stedelijk mobiliteitsbeleid. Het schetst waar de stad naartoe wil op vlak van mobiliteit en wat ze daarvoor de komende jaren wil gaan doen.
Een mobiliteitsplan vormt het kader waarbinnen alle mobiliteits- en verkeersmaatregelen moeten passen. Voorbeeld: de herinrichting van een weg wordt best mede bepaald door de inpassing ervan in het hele netwerk van wegen, fietsroutes en buslijnen.

Een stedelijk mobiliteitsplan wordt opgemaakt met vele andere actoren:

  • De beleidsactoren keuren het document mee goed. Het mobiliteitsplan bevat daarom ook de afspraken tussen de verschillende beleidsactoren die het mobiliteitsbeleid in Beringen vormgeven.
  • Via participatie worden inwoners betrokken. Nadien is het ook het kader waarmee de stad haar beleid kan duiden en communiceren naar de bevolking

De opmaak van een mobiliteitsplan gaat niet over een nacht ijs. We doorlopen drie fasen.

3 fases mobiliteitsplan

Fase 1: oriëntatiefase 

De eerste fase voor de opmaak van een mobiliteitsplan is de oriëntatiefase.
We gaan ons ‘oriënteren’ voor wat betreft het mobiliteitsgebeuren in Beringen: hoe ziet de verkeerssituatie er vandaag uit?
Binnen welke context evolueert de mobiliteit? Welke uitdagingen zien we daarbij? Waar willen we naartoe met de Beringse mobiliteit?
Het doel van deze eerste fase is om de kansen en knelpunten duidelijk in beeld te brengen, de context te verzamelen en de doelstellingen af te spreken.

Voor het bepalen van de kansen en de knelpunten op het vlak van mobiliteit vroegen we input aan iedereen.
Elke Beringenaar kreeg de mogelijkheid om kansen en knelpunten aan te reiken voor het algemene mobiliteitsbeleid.

De aangereikte kansen en knelpunten namen we mee als bijkomende input voor het mobiliteitsplan.
In deze fase werden ze aangevuld met de visies van de beleidsactoren en de contextanalyse.
Hiermee bouwden we een echte kaart op als input voor de volgende fasen in ons proces.

Fase 2: synthesefase 

De ambities in de oriëntatienota bieden een startpunt van waaruit de stakeholders oplossingsrichtingen voor de toekomst kunnen formuleren. De synthesenota vertaalt die visies en ambities door naar mogelijke scenario’s. Aan de hand van de basisscenario’s en hun evaluatie wordt in de synthesenota vervolgens het toekomstig duurzaam 
beleidsscenario uitgetekend.

Fase 3: Beleidsplan