Wat is een mobiliteitsplan

In het kader van de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad Beringen organiseren wij een burgerbevraging.

Een stedelijk mobiliteitsplan is een integrale visie op het stedelijk mobiliteitsbeleid. Het schetst waar de stad naartoe wil op vlak van mobiliteit en wat ze daarvoor de komende jaren wil gaan doen.
Een mobiliteitsplan vormt het kader waarbinnen alle mobiliteits- en verkeersmaatregelen moeten passen.
Voorbeeld: de herinrichting van een weg wordt best mede bepaald door de inpassing ervan in het hele netwerk van wegen, fietsroutes en buslijnen.

Een stedelijk mobiliteitsplan wordt opgemaakt met vele andere actoren:

  • De beleidsactoren keuren het document mee goed. Het mobilieitsplan bevat daarom ook de afspraken tussen de verschillende beleidsactoren die het mobiliteitsbeleid in Beringen vormgeven.
  • Via participatie worden inwoners betrokken. Nadien is het ook het kader waarmee de gemeente haar beleid kan duiden en communiceren naar de bevolking

De opmaak van een mobiliteitsplan gaat niet over een nacht ijs. We doorlopen drie fasen.

3 fases mobiliteitsplan

Fase 1

De eerste fase voor de opmaak van een mobiliteitsplan is de oriëntatiefase.
We gaan ons ‘oriënteren’ voor wat betreft het mobiliteitsgebeuren in Beringen: hoe ziet de verkeerssituatie er vandaag uit?
Binnen welke context evolueert de mobiliteit? Welke uitdagingen zien we daarbij? Waar willen we naartoe met de Beringse mobiliteit?
Het doel van deze eerste fase is om de kansen en knelpunten duidelijk in beeld te brengen, de context te verzamelen en de doelstellingen af te spreken.

Voor het bepalen van de kansen en de knelpunten op het vlak van mobiliteit vragen we input aan iedereen.
Elke Beringenaar krijgt de mogelijkheid om kansen en knelpunten aan te reiken.
We zijn daarbij op zoek naar kansen en knelpunten voor het algemene mobiliteitsbeleid, niet zozeer naar klachten over een specifieke verkeerssituatie. 
Bijvoorbeeld:

  • - JA: er is nood aan bredere voetpaden om aangenaam te kunnen winkelen
  • - JA: straat x is onveilig om te fietsen
  • - JA: de opening van een brug op het Kolenspoor zou een meerwaarde zijn voor woon-werkverplaatsingen met de fiets
  • - JA: file op de Paalsesteenweg tussen Paal en Beringen zorgt voor veel vertraging
  • - Nee: de straatstenen liggen scheef (Ander meldingskanaal: link toe te voegen)

Mail ons tot en met 30 september jouw ideeën over mobiliteit in Beringen.
Via telefoon naar T 011 43 02 37 of geef de kansen en knelpunten schriftelijk door aan de dienst Wegen en Publieke Ruimte van de stad Beringen.

De aangereikte kansen en knelpunten nemen we mee als bijkomende input voor het mobiliteitsplan.
In deze fase worden ze aangevuld met de visies van de beleidsactoren en de contextanalyse.
Hiermee bouwen we een echte kaart op als input voor de volgende fasen in ons proces. Alvast bedankt voor jouw input.