Verzoekschriften wetgeving

Artikel 304 §2 en 5 van het Decreet over Lokaal Bestuur

Iedereen (ook een niet-inwoner) heeft het recht om bij de organen van de stad of het OCMW een verzoekschrift in te dienen. Deze bepaling is een verlengde van artikel 28 van de Grondwet.

De verzoeker kan in het verzoekschrift wijzen op:

  • onvolkomenheden
  • onrechtvaardige zaken
  • lacunes in het beleid
  • voorstellen tot bijsturing

Een verzoekschrift kan je richten tot elk van de gemeentelijke organen, zijnde:

  • de gemeenteraad
  • de voorzitter van de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de burgemeester
  • de algemeen directeur

Voor het OCMW geldt een analoge regeling.