Verzoekschriften

Overeenkomstig artikel 304 van het decreet over het Lokaal Bestuur, artikelen 39 en 40 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en artikelen 37 en 38 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, heeft iedereen het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente of het OCMW in te dienen.

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
De organen van het OCMW zijn de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van het vast bureau, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen directeur en elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente/OCMW behoort, zijn onontvankelijk. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente/OCMW gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Procedure

 1. Het verzoekschrift dient aan de organen van de stad/OCMW Beringen gericht te zijn. Dit kan via een schrijven aan stad/OCMW Beringen, Collegestraat 1, 3580 Beringen of via jurist@beringen.be

 2. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk blijken.

 3. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
  - de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  - het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  - de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
  - het taalgebruik ervan beledigend is.

        Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de
        ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

4. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.


5. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het vast bureau of naar het bijzonder comité verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

6. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente/OCMW. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

7. Het betrokken orgaan van de gemeente/OCMW verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.