Verwarmingstoelage

Onder bepaalde voorwaarden kan je een toelage aanvragen voor de tussenkomst in de kosten van de verwarming van je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum type c of bulkpropaangas. De toelage geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas en butaangas in gasflessen.

De toelage is ook beperkt tot 2.000 liter en maximaal 456,00 euro per kalenderjaar en per gezin dat in dezelfde woning verblijft. 

Voorwaarden

Voor een verwarmingstoelage komen in aanmerking:

  • personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV, OMNIO en andere) voor wie het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 20.292,59 euro, verhoogd met 3.756,71 euro per persoon ten laste. ALle inwonende gezinsleden moeten recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
  • personen met een laag inkomen, dit wil zeggen huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 20.763,88 , verhoogd met € 3.843,96 per persoon ten laste
  • personen met schuldenoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en voor wie de Stad of de schuldbemiddelaar vaststelt dat ze hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

Procedure

Doe je aanvraag binnen de 60 dagen na levering.

Maak een afspraak - aanvraag verwarmingstoelage

THUISLOKET - AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE

De Stad neemt binnen de 30 dagen een beslissing of je al dan niet in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt, wordt het bedrag op je rekening gestort. Als je niet in aanmerking komt, krijg je een schriftelijk antwoord.

Wat meebrengen

Bij een aanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

  • je identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de toelage gestort mag worden
  • leveringsfactuur brandstof
  • (indien van toepassing) een attest waarin vermeld staat dat je geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling