Verwarmingstoelage

Voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan kan je een toelage aanvragen voor een tussenkomst in de kosten van de verwarming van je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum type c of bulkpropaangas.

De toelage is beperkt tot 1.500 liter (en maximum 210,00 euro) per kalenderjaar en per gezin dat in dezelfde woning verblijft.

Voor een verwarmingstoelage komen in aanmerking:

  • personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV, OMNIO en andere) voor wie het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste
  • personen met een laag inkomen, dat wil zeggen huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.105,58 euro verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste
  • personen met schuldenoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en voor wie het OCMW of de schuldbemiddelaar vaststelt dat ze hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
Doe je aanvraag binnen de 60 dagen na levering.
Het OCMW neemt binnen de 30 dagen een beslissing of je al dan niet in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt, wordt het bedrag op je rekening gestort. Als je niet in aanmerking komt, krijg je een schriftelijk antwoord.

De toelage geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas en butaangas in gasflessen.

Bij een aanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

  • identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de toelage gestort mag worden
  • leveringsfactuur brandstof
  • (indien van toepassing) een attest waarin vermeld staat dat je geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling