Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af.
Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld.
Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés.
Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren.

Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden.
Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

UPDATE 6 juli 2021:

Verwerking inspraakreacties Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties.
Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.
Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés.
Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Meer informatie: www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr