Vellen van bomen op privaat domein

Kappen van individuele hoogstammige bomen:

  • voor het kappen van een individuele hoogstammige boom – een boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van minstens één meter (diameter 30 cm) – is doorgaans een stedenbouwkundige vergunning nodig, soms ook een kapvergunning of een natuurvergunning
  • in bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht: in woongebied of in industriegebied, wanneer de bomen op de huiskavel van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw staan, maar niet op de grens met het openbaar domein, en binnen een straal van maximum 15 meter van de woning of het bedrijfsgebouw
  • uitzondering: wanneer een boom als waardevol is opgenomen in een goedgekeurd BPA of verkaveling, mag die niet worden gekapt

Kappen van bomen in groengebieden, landbouwgebieden en kwetsbare natuurgebieden:

  • aanvullend aan voorgaande regels dient bij het kappen van bomen in vernoemde gebieden onderzocht te worden of het decreet op het natuurbehoud van toepassing is. Hierbij gaat aandacht naar het behoud van kleine landschapselementen en natuurlijke vegetaties. Het betreft houtkanten, houtwallen, hagen, bomenrijen, holle wegen. Wens je een boom of meerdere bomen te kappen gelegen in een dergelijk bijzonder gebied, dan is een natuurvergunning of stedenbouwkundige vergunning met advies van Agentschap Natuur en Bos vereist
  • de 'zorgplicht' (natuurdecreet), de plicht om alle maatregelen te nemen om de vernietiging of schade aan de natuur te voorkomen, te beperken of te herstellen, geldt in alle gebieden ongeacht de bestemming
  • uitzondering: wanneer een boom als waardevol is opgenomen in een goedgekeurd BPA of verkaveling, mag die niet worden gekapt