Vellen van bomen in bosverband

Wanneer bomen samen een ‘bos' vormen en dit bos gelegen is in een woongebied, industriegebied of niet vervallen verkaveling en je wil dit bos of een deel ervan kappen, dan moet je  een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Bovendien is in deze situatie de regelgeving van de boscompensatie van toepassing, wat betekent dat de gekapte oppervlakte aan bos  gecompenseerd moet worden, hetzij in natura (door elders eenzelfde oppervlakte bos aan te planten) of financieel. Het agentschap Natuur en Bos van het Ministerie van Leefmilieu (boswachter) oordeelt over de toepassing van het Bosdecreet.

In alle andere gebieden op het gewestplan (dus buiten de woongebieden en de industriegebieden) geldt een ontbossingsverbod. Je kan dan slechts na een Ministerieel Besluit overgaan tot het kappen van een bos of een deel ervan.

Wanneer je in het kader van het bosbeheer bomen wenst te kappen (bijvoorbeeld als dunningskap, eindkap, afzetten van hakhout) dan is een kapvergunning noodzakelijk, die verleend wordt door het Agentschap Natuur en Bos van het Ministerie van Leefmilieu.

Geen kosten, behalve in de situatie van boscompensatie.