Trage Wegen

Wat?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Vlaanderen ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Verder hebben bijna alle trage wegen historische roots en zijn levend erfgoed. Ook levert het een bijdrage aan natuurontwikkeling aangezien ze een ecologische verbinding tussen natuurgebieden vormen. 

Fase 1: inventarisatie 

Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen is het in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden gebeurde aan de hand van terreinbezoeken en een handige app. Hiervoor werkten we samen met VZW Trage Wegen en de inwoners van Beringen. 

Fase 2: ontwikkeling beleidsvisie

In de visiefase maken we samen met de inwoners en VZW Trage Wegen, geheel volgens de modaliteiten die het gemeentewegendecreet voorschrijft, een strategische visie voor het traag netwerk op. Want trage wegen kunnen immers een sleutelrol spelen binnen het lokale wegennet en zo de functionaliteit en consistentie van de lokale mobiliteit gevoelig verhogen. En dit op de meest verkeersveilige, gezonde, groene en actieve manier. Deze onderbouwde visie zorgt tevens voor een draagvlak voor latere realisaties. Om de beleidsvisie mee vorm te geven organiseerde de stad verschillende participatiemomenten met bewoners en andere stakeholders. 

Fase 3: uitvoering op terrein 

Een beleidskader traag netwerk is natuurlijk maar pas het begin! Op basis van deze visie kan de stad terreinmaatregelen nemen om het traag netwerk op bepaalde plaatsen te herstellen, in te richten, uit te breiden, of bekend te maken.