Toekomstvisie Beringen

Heel wat projecten werden reeds gerealiseerd in Beringen, anderen staan effectief in de startblokken of zitten in de fase van ontwerp en ontwikkeling. Deze projecten strekken zich uit over het ganse grondgebied van Beringen en bevinden zich niet alleen in het centrum, maar ook in onze deelkernen.

De basisprincipes voor stadsontwikkeling tijdens de huidige legislatuur zijn ‘meer doen met minder ruimte’ en ‘ontwikkelen vanuit samenhang’. Dit laatste betekent niet alleen zoeken naar samenhang en balans tussen de kernen in het kleinstedelijk gebied (Beringen-centrum en Beringen-Mijn), maar ook tussen de verschillende deelkernen met een kernversterkend beleid op schaal van elke deelkern.

Alle lopende projecten zijn allemaal vertaald in woord en beeld en we communiceren en informeren hier consequent over onder de merknaam ‘Beringen Groeit’. Deze projecten geven vorm aan de toekomst van Beringen als 3e stad van Limburg en 14e stad van Vlaanderen.

Momenteel is voor Beringen een Bouwmeester Scan in opmaak. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Vragen die naar voren komen zijn o.a. Hoe kunnen we duurzaam groeien en werken aan het klimaat? Waar kunnen we nog verkavelen? Hoe stads- en dorpskernen versterken? Is er nog plaats om te ondernemen? Hoe gaan we om met onze natuur? Met mobiliteit?  In het najaar van 2021 gaan we hierover in debat met adviesraden, bewoners, verenigingen, ondernemers …  Meer info volgt.

In Beringen-Mijn zijn er heel wat uitdagingen en kansen, maar ook wel wat problemen. In 2018 en 2019 heeft de stedelijke dienst samenleven, samen met buurtverenigingen en bewoners, dit allemaal in kaart gebracht. Hieruit bleek de behoefte aan een visie op lange termijn. Daarom werd het masterplan Beringen-Mijn uitgewerkt. Dit plan is de leidraad om in de komende jaren met tal van projecten samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.