Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen

Wanneer je activiteiten wil organiseren en hiervoor een deel van de straat of een hele straat wil laten afsluiten dan dien je hiervoor uiterlijk één maand op voorhand een vergunning aan te vragen. 

De één maand-regeling is voorzien om het dossier voor te kunnen leggen aan het college van burgemeester en schepenen en om af te stemmen met de planning van de stedelijke werkplaatsen. 

Voorwaarden

  • één maand op voorhand aanvragen
  • een aanvraagformulier invullen en samen met een duidelijk plan indienen
  • een lijst toevoegen met handtekeningen voor akkoord van de bewoners die in het af te sluiten gedeelte van de straat wonen

Kosten

De kosten voor een inname van het openbaar domein zijn opgenomen in het betreffende belastingreglement.
Er zijn geen kosten wanneer de éénmalige inname beperkt is tot maximaal 24u.
Ingebruiknemingen voor een periode van minder dan of gelijk aan 6 maanden wordt een kost van 0,40 euro/m²/dag aangerekend. Voor ingebruiknemingen vanaf de 7de maand wordt er een kost van 0,80 euro/m²/dag aangerekend.

De huurprijs van een verkeersbord om de ingebruikneming te signaliseren: 25 euro/bord/maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.
Voor het afsluiten van (een deel van) de straat: 100 euro/dag. Hiermee worden de situaties beoogd waarbij de doorgang voor gemotoriseerd verkeer in de betrokken straat onderbroken wordt. 

De factuur wordt afgeleverd door de dienst belastingen en retributies.
De innames aan gewestwegen worden gefactureerd door het Vlaams gewest.