Tegemoetkoming – inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Personen met een handicap die door hun handicap niet meer kunnen werken of beperkte mogelijkheden hebben om te werken en die daardoor of geen inkomen hebben of beschikken over een minimaal inkomen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het bedrag hangt af van hun inkomen en van de gezinssituatie.

Wanneer kom je in aanmerking:
 • je bent ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar
 • je bent jonger dan 18 jaar en gehuwd of gehuwd geweest, je hebt een kind ten laste of je hebt een handicap gekregen na het wegvallen van de kinderbijslag
 • je kan door je handicap niet meer werken of je werkt wel maar je verdienvermogen is beperkt tot een derde van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Beringen (uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten)
 • je verblijft permanent in België (een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen, in één of meerdere keren, per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met  het inkomen van jezelf en je partner en je gezinssituatie
Je mag de aanvraag ten vroegste 12 maanden voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar indienen. Het recht op de tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop je voldoet aan de wettelijke bepalingen en ten vroegste op de eerste dag van de maand volgend op de datum van indiening van de aanvraag.
Voor een aanvraag kan je terecht bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. Je kan je laten vertegenwoordigen door een persoon die je volmacht geeft. 

Hoe doe je een aanvraag en wat neem je mee:
 • je vraagt de tegemoetkoming aan bij het OCMW (of bij de sociale dienst van je mutualiteit)
 • een maatschappelijk werker informeert je en geeft advies
 • je aanvraag wordt elektronisch ingediend
 • je ontvangt meestal een uitnodiging voor een medisch onderzoek (in Lommel of Hasselt)
 • na zes à acht maanden ontvang je een beslissing
 • je kan met deze beslissing naar het OCMW; een maatschappelijk werker geeft je dan info over de sociale voordelen verbonden aan deze beslissing; sociale voordelen die niet automatisch worden toegekend, vraagt de maatschappelijk werker voor je aan
 • indien je niet akkoord gaat, kan je in beroep gaan; nodige info krijg je van een maatschappelijk werker
 • bij een positieve beslissing ontvang je enkele maanden nadien de achterstallen
 • uitbetaling van de tegemoetkoming per maand via een overschrijving op rekening op naam van jezelf of rekening waarvan je medetitularis bent
 • identiteitskaart (volmacht indien je je laat vertegenwoordigen)
 • de laatste berekening van de personenbelasting van jezelf en je partner
 • bankrekeningnummer