Tegemoetkoming - hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je handicap, je zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • je verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • omwille van deze verminderde zelfredzaamheid heb je soms hulp nodig van derden en/of bijkomende kosten

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden helpt om deze kosten te dragen.

Nationaliteit/verblijf:

 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Beringen (uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten)
 • je verblijft permanent in België (uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen, in één of meerdere keren, per kalenderjaar is toegestaan)

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met je inkomen en het inkomen van je partner.

Voor een aanvraag kan je terecht bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. Je kan je laten vertegenwoordigen door een persoon die je volmacht geeft.
Het recht van de tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop je voldoet aan de wettelijke bepalingen en ten vroegste op de eerste dag van de maand volgend op de datum van indiening van de aanvraag.

Het verloop van je aanvraag en wat breng je mee:
 • je vraagt de tegemoetkoming aan bij het OCMW (of bij de sociale dienst van je mutualiteit)
 • een maatschappelijk werker informeert je en geeft advies
 • je aanvraag wordt elektronisch ingediend
 • je ontvangt meestal een uitnodiging voor een medisch onderzoek (in Lommel of Hasselt)
 • na zes à acht maanden ontvang je een beslissing
 • je kan met deze beslissing naar het OCMW; een maatschappelijk werker geeft toelichting over de sociale voordelen verbonden aan deze beslissing; sociale voordelen die niet automatisch worden toegekend, vraagt de maatschappelijk werker aan
 • indien je niet akkoord gaat, kan je in beroep gaan; nodige info krijg je van een maatschappelijk werker
 • bij een positieve beslissing ontvang je enkele maanden nadien de achterstallen
 • uitbetaling van de tegemoetkoming per maand via een overschrijving op rekening op naam van jezelf of rekening waarvan je medetitularis bent  
 • je identiteitskaart (volmacht indien je je laat vertegenwoordigen)
 • de laatste berekening van de personenbelasting van jezelf en je partner
 • bankrekeningnummer