Stedenbouwkundige attesten

Indien je wil weten wat je waar mag bouwen of verbouwen, wat je mag slopen, welke activiteiten je kan uitvoeren op een bouwperceel, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Dit attest bevat informatie over percelen die stedenbouwkundig niet omschreven zijn (niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling) en/of waarvan de behandelingstermijn nog niet wettelijk is vastgelegd. Indien een perceel wel in een dergelijk plan beschreven is, kan je eenvoudig de bestaande voorschriften opvragen.

De behandelingstermijn voor de aflevering van een stedenbouwkundig attest bedraagt in principe 75 kalenderdagen.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning) niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten
Een attest is nog geen bouwvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest. Dit attest is niet gratis, huidige kosten kan je terugvinden in ons retributiereglement.
 
Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig en moet je ook geen eigenaar van de betrokken grond zijn.
Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.