Stad Beringen organiseert flexactie op ‘herstellers van voertuigen’

Gepubliceerd opwoensdag 1 dec 2021 om 09:17

Dinsdag werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een aantal adressen waarbij er een vermoeden is van niet-vergunde garage activiteiten.  De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en verschillende overlastmeldingen. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg.

De stad Beringen voerde dinsdag een controle uit op een aantal zogenaamde ‘herstellers van voertuigen’.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Thomas Vints uit. “Dergelijke exploitaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij uitbatingen waar brandbare stoffen en voorwerpen opgeslagen worden. We verwachten tevens dat de registratie van de BTW en de inschrijving van werknemers correct verloopt. Ook daarop hebben we gecontroleerd. Ook los van de flexactie leveren de betrokken diensten zoals bouwen en milieu de nodige inspanningen om dergelijke panden te controleren op milieu en/of bouwinbreuken. Zo hebben onze handhavers inzake milieu en ruimtelijke ordening in een recente controleronde nog 5 panden bezocht. Hierbij hebben zij in elk gecontroleerd pand misdrijven vastgesteld. Kortelings zullen nog locaties bezocht worden die gecontroleerd worden op de wetgeving inzake ruimtelijke  ordening en milieu (Vlarem, afvalstoffendecreet en andere relevante wetgevingen)”.  

In het kader van milieu en ruimtelijke ordening werden 6 vaststellingen gedaan waarvoor er telkens een aanmaning verstuurd zal worden naar de eigenaars van de bezochte panden. Verder werden verschillende inbreuken vastgesteld op het Wetboek van Economisch Recht (carpass, garantie, historiek van de voertuigen,..). Tevens zal door de brandweer voor één adres een verslag tot regularisatie opgesteld worden en één negatief advies inzake de reinheid van het perceel, opslag van afvalstoffen en dergelijke. Tenslotte zal de Stad Beringen naar alle bezochte panden een nieuw aanslagformulier inzake bedrijfsoppervlakte sturen.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel… zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe: “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op bovenlokaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (bouwen, milieu, wonen, burgerzaken, belastingen en invorderingen en integrale veiligheid), ook uit de Brandweer en RSVZ. Ploegen van de lokale politie BERINGEN/HAM/TESSENDERLO begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.