Speelstraten

Gedurende de schoolvakanties wenst de stad Beringen haar inwoners de mogelijkheid te bieden om hun straat om te toveren tot een gezellig speelparadijs. Dit kan door het inrichten van een speelstraat!

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Voetgangers en spelende kinderen hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten en is doorgaand gemotoriseerd verkeer verboden.

Een speelstraat is mogelijk in de zomervakantie (vanaf 15 juni tot en met 15 september), herfstvakantie en paasvakantie. 
Aanvragen voor een speelstraat moeten minstens 1 maand van tevoren aangevraagd worden

Een aanvraag betreft een aaneensluitende periode van minimum 2 dagen en maximaal 2 weken, waarbij de speelstraat mag ingevoerd worden van 10.00 tot 22.00 uur.

Voorwaarden

  • De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
  • De speelstraat moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet liggen op een route van het openbaar vervoer.
  • Drie meters of peters uit de straat moeten worden aangeduid om de speelstraat praktisch in goede banen te leiden. Er wordt 1 aanspreekpunt doorgegeven aan de stad, zodat de communicatie efficiënt kan verlopen.
  • 70% van de bewoners dient akkoord te gaan met de invoering van een speelstraat via een bewonersenquête.
  • Er bevinden zich geen handelaars in de speelstraat.
  • De omliggende straten blijven steeds bereikbaar na invoering van de speelstraat.

Procedure

Een speelstraat kan aangevraagd worden via het thuisloket.

Je voegt volgende documenten toe:

  •  Akkoordverklaring straatbewoners die in het af te sluiten gedeelte wonen.
  • Een plan waarop aangeduid staat welk gedeelte van de straat u wenst in te richten als speelstraat.

We gaan na of je straat in aanmerking komt voor een speelstraat en stellen een tijdelijk verkeersreglement op.
Zowel straten die in aanmerking komen als straten die niet voldoen aan de voorwaarden, worden op de hoogte gebracht.

De speelstraatverantwoordelijken ondertekenen een afsprakennota waarin duidelijk wordt gesteld wat de verantwoordelijkheden en plichten van de meters en/of peters zijn.

De stedelijke werkplaatsen leveren de nodige signalisatie (nadarhekken en verkeersborden) en bezorgen ze aan de organisatoren. De organisatoren moeten deze, conform het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, zelf op de straat plaatsen tussen 10.00 uur en 22.00 uur.

Na afloop van de speelstraten zal een evaluatiemoment worden voorzien met de speelstraatverantwoordelijken.

Kostprijs

Gratis.