Sociaal Verhuurkantoor

Bij het Sociaal Verhuurkantoor kan je terecht voor huurwoningen.  Het Sociaal Verhuurkantoor zoekt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze verder aan kandidaat-woningzoekers. Je moet als huurder wel voldoen aan de voorwaarden voor sociale huur.

Eerst moet je je inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor. Bij inschrijving moet je bewijsstukken voorleggen zoals inkomen, gezinssamenstelling, huidige woonsituatie, ... Wanneer het inschrijvingsdossier volledig is, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst en bevestigd. Op basis van de bewijsstukken krijg je ook een aantal punten. Het Sociaal Verhuurkantoor gebruikt dit "puntensysteem’ om woningen aan te bieden aan kandidaat-woningzoekers met de grootste nood. 

Het Sociaal Verhuurkantoor West Limburg (SVPWL) werkt voor zeven gemeenten: Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lummen en Tessenderlo.

Iedere kandidaat-huurder die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan zich inschrijven bij een Sociaal Verhuurkantoor. Dat je voldoet aan de voorwaarden moet je wel bewijzen met documenten.Hieronder vind je een beknopte opsomming van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden:
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
 • meerderjarig zijn, of een ontvoogde minderjarige of een minderjarige die begeleid zelfstandig gaat wonen
 • geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten in binnen- of buitenland
 • inkomensvoorwaarde: Het inkomen van de kandidaat-huurders mag niet te hoog zijn. Er wordt gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar (max. 3jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is.
 • de kandidaat-huurder moet over een mondelinge basiskennis van het Nederlands beschikken of bereid zijn Nederlands te leren; van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij of zij bereid is het inburgeringstraject te volgen of een inburgeringsattest heeft.
 
De inschrijving bij het Sociaal Verhuurkantoor SVPWL is gratis.
Elke meerderjarige kandidaat-woningzoeker die zich wil inschrijven op de wachtlijst, moet aanwezig zijn tijdens het bureelbezoek.

Om je in te schrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor moet er een inschrijvingsdossier opgemaakt worden. Daarvoor wordt op het kantoor van het Sociaal Verhuurkantoor het inschrijvingsformulier ingevuld.

Inwoners van Beringen maken een afspraak via de sociale dienst. Dit kan op T 011 44 90 00 of via socialedienst@beringen.be.
Inwoners van buiten Beringen en daarbuiten kunnen ook een afspraak maken via het hoofdkantoor van het Sociaal Verhuurkantoor, Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder. Dit kan telefonisch op 011 73 64 83 of per mail via info@svpwl.be.

Na de inschrijving kom je op een wachtlijst.

Om een woning, appartement of studio voor verhuring aan te bieden bij het Sociaal Verhuurkantoor neemt de eigenaar contact met het Sociaal Verhuurkantoor. Dit kan op T 011 73 64 83 of via info@svpwl.be. De eigenaar kan ook contact opnemen met dienst wonen van de stad Beringen voor informatie.

Elke meerderjarige kandidaat-woningzoeker moet aanwezig zijn op het kantoor bij de inschrijving. Je brengt de nodige bewijsstukken mee.

Hieronder staat een lijst van bewijsstukken die je moet meebrengen naar de afspraak bij het Sociaal Verhuurkantoor:

 • identiteitskaart
 • inkomensbewijzen van de laatste drie maanden
 • inschrijvingsbewijs sociale huisvestingsmaatschappij: Kantonnale Bouwmaatschappij, Violetstraat 15, 3580 Beringen en eventueel Vlaams Woningfonds, Koningin Astridlaan 75, 3500 Hasselt

Afhankelijk van je persoonlijke situatie moet je volgende bewijsstukken meebrengen:

 • bewijs van taalkennis: diploma of getuigschrift, taalbereidheid, inburgering, …
 • bij budgetbeheer, collectieve schuldenregeling: verklaring met duur, totaalbedrag van de schulden, bedrag van de maandelijkse aflossing aan schulden, bedrag van het maandelijks leefgeld
 • bij bewindvoering: bewijs van aanstelling bewindvoerder
 • attest invaliditeit
 • attest dakloosheid
 • attest instelling, gevangenis, opvangtehuis, verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel
 • huurcontract en recent betaalbewijs van de huur
 • geldige opzegbrief eigenaar
 • bewijs gerechtelijke uithuiszetting
 • onbewoonbaar – ongeschikt of niet-conform verklaring
 • vonnis echtscheiding
 • vonnis inzake bezoekregeling en alimentatie
 • verkoopovereenkomst eigendom (als de akte nog niet verleden is)