Ruimtelijke planning

Het Gemeentelijk Structuurplan Beringen geeft het kader aan voor de gewenste ruimtelijke structuur en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Beringen. Het structuurplan is geen bestemmingsplan zoals het gewestplan of een bijzonder plan van aanleg. Het structuurplan legt geen bestemmingen vast op perceelsniveau. Het structuurplan is een visieplan waarin algemene afspraken staan over hoe we met onze ruimte willen omgaan.
Binnen het structuurplan tekent het stadsbestuur uit waar nieuwe woningen, nieuwe bedrijvigheid, sport en recreatie een plaats krijgen naast ruimte voor natuur en landbouw.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Beringen werd definitief aangenomen door de gemeenteraad van 16 april 2007 en bij besluit van de bestendige deputatie van 23 augustus 2007 goedgekeurd. Een aantal zaken werden uitgesloten.
De uitsluitingen opgenomen in het goedkeuringsbesluit van de bestendige deputatie staan vermeld in de aparte bundel (uitsluitingen zijn in blauw ingekleurd).

De belangrijkste zaken die zijn uitgesloten :

  • de realisatie van de woonuitbreidingsgebieden WU21, WU35 en WU38 op korte of middellange termijn
  • de ontwikkeling van de locatie Reservorenstraat - Molenaarstraat als lokaal bedrijventerrein in de planperiode 1992 - 2007
  • de randvoorwaarden en uitgangspunten en de vermelding van de dienstenzone ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E313