Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling bepaalt de rechten en de plichten van de werknemers. Ze worden bepaald door het gemeentedecreet en het OCMW-decreet. In de uitvoeringsbesluiten worden een aantal zaken verplicht opgelegd of worden grenzen bepaald waartussen het bestuur zijn eigen klemtonen kan leggen.