Rapport Biomonitoringonderzoek

Naar aanleiding van de komst van de afvalverbrandingsoven vroeg bewonersgroep Leefbaar Tervant vroeg een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Daarvoor schakelde stad Beringen Toxicowatch in voor een nulmeting en latere vervolgmetingen. De nulmeting vond plaats in oktober 2019. De afvalverbrandingsoven werd in september 2020 in gebruik genomen en de vervolgmetingen zijn gepland voor 2021 en 2022.

Het onderzoek gebeurt via biomonitoring. Daarbij worden stalen genomen van particuliere kippeneieren. Terwijl kippen in de tuin scharrelen, nemen ze neergedwarrelde stoffen uit de lucht op, net als eventuele dioxinen en pcb’s of polychloorbiphenylen. Deze stoffen lossen op in vet en cumuleren bijgevolg in het eigeel. Toxicowatch nam stalen op 8 locaties in Beringen.

Samengevat liggen de resultaten in lijn met eerdere onderzoeken in België. Op 6 van de 8 locaties wordt de norm van 2,5 picogram dioxinen toxische equivalenten per gram vet (TEQ/g) overschreden en één locatie zit boven de actielimiet van 1,75 pg TEQ/g. Eén locatie voldoet wel aan de Europees vastgestelde eisen voor veilige consumptie van particuliere kippeneieren. Op het vlak van pcb’s liggen de resultaten wel onder de grenswaarden van maximaal 40 nanogram per gram vet.

Het advies van gezondheidsorganisatie Logo Limburg rond particuliere kippeneieren blijft van kracht: voor kinderen tot 12 jaar maximaal één ei per week en twee eieren per week voor personen ouder dan 12. Voor eieren uit de winkel adviseert Vlaanderen de consumptie van maximaal 6 eieren per week, omdat deze volgens een standaardprocedure worden gecontroleerd op dioxinen.