Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Waarover beslist de raad zoal?

 1. verkiezing van de voorzitter en aanwijzing van zijn vervanger
 2. samenstelling van vast bureau en bijzondere comités
 3. opstellen van huishoudelijke reglementen
 4. personeel:
  - personeelsformatie
  - administratief en geldelijk statuut
  - aanwerven of benoemen van personeel
  - vaststellen van benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het personeel
 5. opleggen van tuchtstraffen aan het personeel en instellen van beroep ter zake
 6. overheidsopdrachten:
  - vervreemding, verdeling en ruil van onroerende goederen of onroerende rechten
  - leningen, dadingen, verwerving van onroerende goederen en vaste beleggingen van kapitalen
  - aanvaarden van schenkingen en legaten aan het centrum
  - aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvan de waarde hoger is dan 12.394 euro
 7. oprichting van nieuwe diensten 
 8. onteigeningen
 9. opmaken en wijzigen meerjarenplan + budgetten
 10. vaststellen van de jaarrekening 
 11. instellen van beroep in die aangelegenheden
 12. rechtsgedingen
 13. verenigingen (oprichting, statuten, toetreding)

Samenstelling