Projectsubsidie cultuurverenigingen

Als lid van de stedelijke cultuurraad kan een vereniging jaarlijks een projectsubsidie aanvragen voor de organisatie van vernieuwende en bijzondere sociaal-culturele projecten. De projecten moeten het lokale niveau overschrijden, een ruimte uitstraling hebben en zich richten tot een ruim publiek. 

Er worden per werkingsjaar maximum drie projecten goedgekeurd. Per goedgekeurd project bedraagt de tussenkomst maximum de helft van de kosten met een maximum van 1.250,00 euro. 

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van projectsubsidies moet de aanvragende vereniging voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de maatschappelijke zetel bevindt zich op het grondgebied van stad Beringen
 • de vereniging bestaat meer dan twee jaar
 • de vereniging is lid van de stedelijke cultuurraad

Bij de beoordeling van de ingediende projecten wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • vernieuwend en/of experimenteel karakter
 • eigen creatie
 • cultuurparticipatie van en cultuurspreiding bij bijzondere doelgroepen
 • uitstraling buiten de grenzen van de stad (regionaal, nationaal, internationaal)
 • educatief aspect
 • tijdelijk karakter
 • samenwerking met andere sociaal-culturele actoren
 • participatie van Beringse inwoners bij de realisatie

Er dient voldaan te worden aan minstens vier van de acht criteria.

Stedelijke instellingen en diensten, adviesorganen en vzw's of projecten die al op een andere manier financieel worden ondersteund door de stad Beringen komen niet in aanmerking. Projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen eveneens niet in aanmerking.

De aanvrager vult het aanvraagformulier volledig in en bezorgt dit formulier uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt aan de dienst cultuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum over de aanvaarding van het project.