Uittreksel uit het strafregister

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Je kent dit attest waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten ‘uittreksels uit het strafregister’:
 • Model art. 595: standaardgetuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 • Model art. 596.1: getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, jachtvergunningen, enz.). Je vindt hier een verkorte lijst van activiteiten voor dewelke dit model van toepassing is.
 • Model art. 596.2: getuigschrift, beter bekend als het ‘minderjarigenmodel’, bestemd voor specifieke activiteiten in het bijzijn van kinderen en jongeren (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel kan je nalezen op de website van de Federale overheidsdienst Justitie via deze link.

Aanvraag

Vanaf 1 januari 2018 is het afleveren van het uittreksel uit het strafregister enkel nog een taak van het stadsbestuur en dien je dit document dus niet langer aan te vragen bij de politie. Je kan dit aanvragen via het thuisloket of je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken.

Enkel in volgende gevallen moet je je rechtstreeks wenden tot de dienst Centraal Strafregister:

 • je hebt geen woon- of verblijfplaats (meer) in België;
 • je vraagt het uittreksel aan als rechtspersoon (vennootschappen, vzw’s, enz.);
 • je vraagt het uittreksel aan als gemachtigde administratieve instantie;
 • je vraagt het uittreksel aan als gerechtelijke instantie;
 • je wenst als diplomaat een uittreksel uit het strafregister te verkrijgen.

Aanpak

Indien je het uittreksel aanvraagt bij de dienst Burgerzaken, kan je dit doen door het online aanvraagformulier in te vullen via het thuisloket of persoonlijk langs te komen aan het loket tijdens de openingsuren.

Indien je twijfelt aan welk model je nodig hebt, raden we je aan om een door jouw (toekomstige) werkgever of organisatie ingevuld en getekend typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister mee te brengen, samen met je identiteitskaart.

De dienst Burgerzaken verwerkt jouw aanvraag onmiddellijk zodat je het attest onmiddellijk kan meenemen. Indien je veilig aanmeldde met je identiteitskaart via het thuisloket, wordt het uittreksel jou per mail overgemaakt.

Indien je je uittreksel uit het strafregister dient aan te vragen bij de dienst Centraal Strafregister, kan je dit doen per brief, fax, e-mail of aan hun loket:

FOD Justitie                                      
Dienst Centraal Strafregister  
Waterloolaan 115                                        
1000 Brussel 

Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: strafregister@just.fgov.be
Het loket bevindt zich te Waterloolaan 88 en heeft volgende openingsuren: 9-11u30 en 14u-15u30. 

Vermeld op je aanvraag steeds:

 • naam en voornaam;
 • adres
 • geboortedatum en -plaats
 • handtekening;
 • de reden van je aanvraag.

Voeg hierbij steeds een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, alsook, bij twijfel over het model van het uittreksel, een door uw (toekomstige) werkgever of organisatie ingevuld en ondertekend typeformulier.

Meenemen

Indien je het uittreksel uit het strafregister komt afhalen, mag je niet vergeten je identiteitskaart mee te brengen.

Kom je het uittreksel aanvragen en/of afhalen voor een andere persoon, dan moet je ook steeds een volmacht en een kopie van zijn/haar identiteitskaart meenemen.

Links