Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen, bij wet geregeld. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon.

Voorwaarden:

  • Nationaliteit: Belg, staatloos, erkend vluchteling, onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover je onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers), vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Leeftijd: minstens 18 jaar OF jonger dan 18 jaar en ontvoogd door huwelijk, zwanger of kinderen ten laste.
  • Verblijfplaats: je verblijft gewoonlijk en permanent in Beringen (uitzondering: bij opname in bepaalde instellingen).
  • Inkomsten: je hebt onvoldoende inkomsten en je bent niet in staat er zelf te verwerven; indien je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit. 
  • Werkbereidheid: je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheid- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Je dient dit ook aan te tonen.
  • Andere uitkeringen: je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...) het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

Hoe aanvragen: 

Voor een aanvraag leefloon kan je terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van OCMW Beringen.
Na ontvangst van je aanvraag voert een maatschappelijk assistent een onderzoek naar je sociale en financiële situatie. Je dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het bijzonder comité sociale dienst. Zij nemen een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.   

Maak hier een afspraak op de Sociale Dienst 

Meenemen naar je afspraak: 

  • identiteitskaart of ander identiteitsbewijs 
  • bewijzen van al jouw inkomsten (zoals rekeninguittreksels, loon, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld,) én die van al je gezinsleden 
  • overzicht van je eventuele schulden, achterstallige betalingen en maandelijkse vaste kosten (verwarming, elektriciteit,..) 
  • bewijs van je werkbereidheid (sollicitatiebewijzen) of van je arbeidsongeschiktheid (ziekteattest of attest van erkenning van je beperking/handicap)