Seniorenraad

  • geeft advies over aangelegenheden die de senioren aanbelangen (dienstverlening, mobiliteit, huisvesting, sport en cultuur, … )
  • bevordert het contact, het overleg en de samenwerking tussen initiatieven die kaderen in het seniorenwerk en de seniorenzorg
  • organiseert eigen activiteiten en vorming voor alle 55-plussers van Beringen
  • houdt rekening met de noden en behoeften van alle senioren om de participatie en betrokkenheid van de senioren – inclusief minderheidsgroepen (kansarmen, allochtonen, …) – te bevorderen en gericht advies te geven aan het bestuur.

De seniorenraad van Beringen telt  tien aangesloten seniorenverenigingen die volgens hun aantal leden vertegenwoordigd zijn in de algemene vergadering. Deze leden zijn stemgerechtigd. Daarnaast heeft de seniorenraad ook nog acht niet-stemgerechtigde leden die afgevaardigd zijn uit het bestuur van stad en OCMW, de diensten van stad en OCMW, andere raden en initiatieven. 

Naast de algemene vergadering is er ook een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, ondervoorzitter, schepen, secretaris en vier stemgerechtigde leden verkozen door de seniorenraad. Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor, roept deze bijeen en voert de genomen beslissingen uit.

Voorwaarden

Voorwaarden om als stemgerechtigd lid toe te treden tot de algemene vergadering van de seniorenraad

  • gepensioneerd zijn of de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben
  • aangeduid zijn door een erkende plaatselijke seniorenvereniging die een actieve werking heeft binnen Beringen
  • geen politiek mandaat uitoefenen
  • op het grondgebied van de gemeente wonen

Voorwaarden om als burger deel te nemen aan activiteiten of vormingen georganiseerd door de seniorenraad

  • inwoner zijn van Beringen
  • de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben

MEER INFORMATIE?
Contacteer Cindy Roggen