GECORO

De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is een bij decreet officiële en verplichte adviesraad (elke gemeente moet een GECORO oprichten) waarin deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samengaan.

De GECORO bestaat uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening en uit vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen. Binnen de wettelijke context werden deze geledingen, de verenigingen en hun vertegenwoordigers vastgesteld door de gemeenteraad.

De mandaten voor de GECORO duren zes jaar en lopen gelijk met de legislatuur van de gemeenteraad.

In een aantal gevallen is het advies van de GECORO verplicht (o.a. bij opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen of stedenbouwkundige verordeningen).

Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan de GECORO advies geven over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of andere aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

In het zoeken naar een maatschappelijk draagvlak worden projecten van omvang (grotere bouw- en verkavelingsprojecten) voorgelegd aan de GECORO. Meestal gebeurt dit in de voorbesprekingsfase.

De commissie kan ook op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. Zij kan, los van een adviesvraag, opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

MEER INFORMATIE?
Contacteer Bruno Truyers