Een speelpleintje in jouw buurt?

De stad Beringen maakte de afgelopen periode werk van een groen speelweefselplan. Dit plan vormt de basis voor de uitbouw van een netwerk van publieke plekken en verbindingen voor kinderen en jongeren.

Een van de onderdelen van dit plan zijn de speelpleintjes op buurtniveau. Er is jaarlijks budget voorzien om een aantal speelpleintjes (her) in te richten. Dit volgens het zogenaamde GRAS-principe: GRoen en Avontuurlijk Spelen! De stad kiest er bovendien voor om buurtbewoners hierbij te betrekken volgens onderstaand stappenplan:

 1. Een wijk, buurt of individu kan aangeven interesse te hebben in de aanleg van een speelpleintje.     
 2. De projectgroep bekijkt en beoordeelt 2 keer per jaar (in maart en september) de aanvragen a.d.h.v. de volgende 4 criteria:  
  • Locatie – spreiding: geografisch + afstand tot andere speelpleintjes. 
  • Beschikbare ruimte: is er een voldoende ruim plein in de buurt dat eveneens veilig en toegankelijk gelegen is?    
  • Demografie van de buurt/wijk: wonen er veel kinderen in de buurt die het plein kunnen gebruiken? 
  • Draagvlak bij de buurt: staat de buurt open voor het creëren van een speelplein in de buurt?
 3. Samen met de gekozen buurt(en) wordt de inrichting van het plein bekeken: ideeën en suggesties worden verzameld en een ontwerp wordt gemaakt.
 4. Na de realisatie van het speelpleintje wordt dit samen met de buurt feestelijk ingehuldigd.  

Wonen er in jouw buurt veel kinderen? Is er een pleintje voorhanden dat zich wel leent tot buurtspeelpleintje? En is de buurt dit idee wel genegen? 2 keer per jaar kan je jouw buurt hiervoor opgeven. Meer info: www.allemaalberingen.be/speelpleintjes