Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek is genealogisch onderzoek in de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

REGISTERS VAN BURGERLIJKE STAND
 • De inzage van overlijdensaktes ouder dan 50 jaar, huwelijksaktes ouder dan 75 jaar en geboorte- en overige aktes ouder dan 100 jaar is vrij.
 • Volgende personen mogen (volgens cascade) de aktes jonger dan voormelde jaartallen opvragen:
  • Persoon van de akte
  • Echtgenoot of echtgenote
  • Wettelijk samenwonende partner
  • Wettelijke vertegenwoordiger
  • Bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn
  • Erfgenamen
  • Notaris
  • Advocaat
 • De koninklijke besluiten voor het raadplegen voor genealogische, historische en wetenschappelijke doeleinden zijn in voorbereiding. Tot aan de inwerkingtreding van deze koninklijke besluiten is de algemene privacywetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Wettelijk kader:
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU 2016/679)
  • Belgische Privacywetgeving (30/07/2018) “Wet inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”
 • Enkel de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan genealogische opzoekingen verrichten voor een derde mits toestemming van:
  • persoon zelf
  • onderhandse volmacht / toestemming van één van de erfgenamen (verzoeker moet toestemming zelf voorleggen)
BEVOLKINGSREGISTERS

Ouder dan 120 jaar (tenzij persoon nog in leven, dan gelden de regels van jonger dan 120 jaar)

 • Attesten en getuigschriften mogen vrij en zonder toestemming afgeleverd worden aan aanvrager
 • Afstamming in opgaande lijn mag vermeld worden indien dit uitdrukkelijk in de aanvraag vermeld staat
 • Afstamming dalende lijn - cfr. regels jonger dan 120 jaar

Jonger dan 120 jaar

 • Attesten en getuigschriften enkel afleveren mits toestemming van (cascaderegeling):
 1. Persoon zelf (ouders of voogd voor minderjarigen)
 2. Echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (als persoon zelf overleden of niet gezond van geest is)
 3. Eén van de kinderen (als punt 1 & 2 n.v.t. zijn)
 4. College van Burgemeester en Schepenen (als punt 1, 2 & 3 n.v.t. zijn)
 • Toestemming:
  • moet door aanvrager zelf voorgelegd worden,
  • moet de doeleinden duidelijk vermelden,
  • kan ook machtiging geven voor meedelen van afstamming in opgaande lijn,
  • kan ook beperking opleggen welke gegevens vermeld mogen worden (bv. burgerlijke staat, adres, …),
  • moet duidelijk vermelden dat de informatie enkel voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden gebruikt zullen worden,
  • moet vermelden voor welke publicaties ze worden aangewend.
 • Het schepencollege mag nooit adresgegevens doorgeven van de persoon die toestemming moet geven, maar ze kan wel optreden als tussenpersoon: brief opgesteld door de aanvrager overmaken aan persoon zodat deze kan beslissen of hij of zij toestemming geeft.
 • Indien geen toestemming moet het schepencollege beslissen en GDPR toepassen:
  • Is ieder gegeven noodzakelijk voor opgegeven doel?
  • Is het meedelen van de informatie aan de aanvrager verantwoord?
  • Wordt de informatie enkel voor het opgegeven doel gebruikt?

Kosten

Er wordt een bedrag van 10 € aangerekend voor het laten doen van genealogische opzoekingen per begonnen half uur (belastingreglement goedgekeurd door de GR op 30.12.2019).

Aanpak

Je kan deze aanvraag tot opzoekingen verzenden via mail (burgerzaken@beringen.be) of per brief aan Dienst Burgerzaken, Collegestraat 1, 3580 Beringen.

Meenemen

 • je identiteitskaart
 • de schriftelijke toestemming van één van voormelde betrokkenen