Proclaimer

Privacyverklaring

1. Jouw privacy telt

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met jouw gegevens.

Stad en OCMW Beringen is een lokale overheid. De zetel van het bestuur is gelegen aan Collegestraat 1, 3580 Beringen. Meer informatie over de activiteiten van het bestuur vind je op www.beringen.be .

Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.
Bekijk hier de privacyverklaring van 'Mijn Burgerprofiel'.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om je  persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om je gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen we je vragen om toestemming te geven voor het verwerken van je gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

Naast gerichte beelden, maakt het bestuur ook sfeerbeelden (niet-gericht) van haar activiteiten, evenementen en van het openbaar domein. Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via de officiële communicatiekanalen van het bestuur. Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist. Wel heb je recht op verwijdering (zie punt 9).

4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

  • Het bestuur vraagt rechtstreeks bij jou persoonsgegevens op.
  • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
  • Het bestuur ontvangt je persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van jouw aanvraag.

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkingsovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

Het bestuur kan ook jouw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

Het bestuur bewaart en verwerkt jouw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.  

7. Bewaart het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

8. Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een risicobeoordeling.

9. Jouw rechten en keuzes

Je kan je gegevens inkijken (artikel 15 AVG).
Wil je inzage in de gegevens die het bestuur over je verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kan je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket. 
Als je je recht van inzage uitoefent zal het bestuur je een zo volledig mogelijk overzicht geven van je gegevens. 

Je kunt je gegevens laten verbeteren en/ of aanvullen (artikel 16 AVG). 
Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur over je heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten. 

Je kan je gegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG). 
Je kan altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten. 

Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens (artikel 18 AVG). 
Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen. 

Je kan je verzetten tegen automatische profilering (artikel 22 AVG). 
Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes). 

Je kan vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij (artikel 20 AVG). 
Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. 
De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. 

10. Digitale verzoek uitoefening rechten van betrokkene

U kan via dit formulier een aanvraag doen voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene, gelet op de verwerking van persoonsgegevens door de stad en/ of het OCMW Beringen. 

U zal zich vooreerst dienen te identificeren, waarna U de aanvraag kan invullen (zo volledig en duidelijk mogelijk). Deze zal vervolgens naar de bevoegde interne dienst worden doorgezonden, dewelke zal over gaan tot registratie van de aanvraag.
Hiervan zal U bericht ontvangen. 

Een schriftelijk verzoek dient te worden gericht aan de dienst informatieveiligheid: 

Stad Beringen en/ of OCMW Beringen
Dienst informatieveiligheid
Collegestraat 1
3580 Beringen
informatieveiligheid@beringen.be 

Ook hier zal U vooreerst het verzoek ontvangen om over te gaan tot identificatie, waarna U bericht zal ontvangen van registratie.  

Vanaf uw identificatie, start de antwoordtermijn van de stad en/ of het OCMW. Het bestuur heeft een termijn van 30 kalenderdagen om uw aanvraag te behandelen en U te antwoorden.
In geval van registratie van een complexe aanvraag, wordt de antwoordtermijn verlengd naar 60 kalenderdagen. 

11. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op https://www.beringen.be/proclaimer-beringen-be Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur je via zijn website of andere communicatiekanalen. 

12. Aansprakelijkheid

Elke e-mail en eventuele bijlage(n) van de stad of het OCMW Beringen of van een van zijn medewerkers heeft enkel een informatieve waarde en verbindt het bestuur op geen enkele wijze. Enkel ondertekende brieven conform het decreet over het lokaal bestuur kunnen het bestuur binden.

13. Hoe ons te contacteren?

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. Je kan de functionaris aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet. Dit kan via:

C-smart
Email: privacy@c-smart.be
Website: www.c-smart.be

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien je je rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over je bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Stad Beringen
Collegestraat 1, 3580 Beringen
T 011 43 02 11
Informatieveiligheid@beringen.be 
Website: www.beringen.be 

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, kan het bestuur jouw identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur jouw vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar

Je kan ook daar een klacht indienen.