Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van Natuur en Bos

Natuur en Bos wenst het beheer van volgende percelen over te dragen:


Procedure

De kandidaat beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 10/10/2021 een motivatienota in te dienen bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel - martine.waterinckx@vlaanderen.be)

In de motivatienota dient de kandidaat beheerder aan te tonen dat hij/zij de meest aangewezen beheerder is aan de hand van volgende criteria:

  1. Voorstel van beheer om de voorop gestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren.
  2. Indien men een ander natuurdoel wenst te realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en tevens een voorstel van beheer toe te voegen.

Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, en/of een beheerplan van een natuur- of bosreservaat, en/of een uitgebreid bosbeheerplan.

De kandidaat beheerder dient het beheer van alle percelen behorende tot een zelfde cluster over te nemen.

Bij de beoordeling van de motivatienota wordt aan elk criterium een gelijk gewicht toegekend. Op basis van de afweging van beide criteria, wordt het beheer overgedragen aan de kandidaat beheerder met de hoogste totaalscore. Indien er meerdere kandidaat beheerders zijn met een zelfde totaalscore wordt het beheer overgedragen op basis van de nabijheid van andere natuurterreinen die reeds beheerd worden door de kandidaat beheerder. Dit om zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.


Wederzijdse verbintenissen

De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen - Overdracht van gebruiksrechten.