Omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 ging de omgevingsvergunning van start. Deze vergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. De aanvragen worden ingediend bij één digitaal loket, het Omgevingsloket, waarna eventueel één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De afgeleverde vergunning is in principe geldig voor onbepaalde duur.

Om te weten bij welke overheid (Vlaanderen, Provincie, lokaal bestuur) je een omgevingsdossier moet indienen, moet je rekening houden met de zogenaamde gesloten lijsten en de indelingslijst. Meer informatie vind je hier.

Of voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de stad.
In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig:
  • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
  • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
  • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.
Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.
Voor kosten verbonden aan dossiers ingediend bij Vlaanderen of de provincie verwijzen we naar de betrokken instanties.
Naargelang het dossiertype dien je je project in te dienen bij Vlaanderen, de provincie of bij het lokale bestuur. Voor meer informatie kan je terecht op het omgevingsloket.

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.
In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de stad.
De werken mogen niet tegenstrijdig zijn met:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...