Noodfonds corona

In juni dit jaar maakte de Vlaamse Regering bijna 300 miljoen euro vrij in de vorm van een Vlaams noodfonds corona. 87,3 miljoen euro daarvan ging rechtstreeks naar de lokale besturen voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.

Voor de Beringse verenigingen betekent dit 546.267,67 euro éénmalige steun.
Als stadsbestuur kregen we de autonomie om vrij te beslissen over hoe we deze middelen spenderen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten het best wat de noden zijn.

Om de noodfondsmiddelen doordacht en duurzaam te besteden, hebben we de voorbije maanden een participatief traject opgezet met de Beringse verenigingen rond hun noden en bezorgdheden. In samenspraak met de verenigingen heeft een intern programmateam - met afvaardiging vanuit cultuur, sport en jeugd - een voorstel van acties en verdeelsleutel uitgewerkt. Deze verdeelsleutel houdt rekening met infrastructurele, promotionele, logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning.

Concreet bestaat het actieplan 'Werk maken van een noodfonds cultuur, jeugd en sport' uit drie clusters van voorstellen

  • ‘tegemoetkomingen aan verenigingen’ voor 285.274 euro (bv. voor huur infrastructuur en materialen),
  • ‘ondersteuning lokaal verenigingsaanbod’ voor 185.993.67 euro (bv. op vlak van promotie, vrijwilligerswerking, participatie, fondsenwerving)
  • ‘aankoop materialen voor de stedelijke uitleendienst in functie van de noden van verenigingen’ voor 75.000 euro. De aankoop van deze materialen gebeurt op nadrukkelijke vraag van de verenigingen zelf. Het gaat om uitleenmateriaal waar de verenigingen gezamenlijk gebruik van zullen maken.

Omdat de impact van de coronacrisis ook de volgende jaren voelbaar zal zijn, worden de maatregelen gespreid over een periode van drie jaar (2020 t.e.m. 2022).

Vraag nu je tegemoetkoming aan indien je locaties huurt of indien je eigen infrastructuur hebt.

Een gedetailleerd overzicht van de uitgewerkte acties werd op 16 november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Update Noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd

Op 4 februari 2021 nam het college van burgemeester en schepenen volgende beslissingen met betrekking tot financiële tegemoetkomingen voor verenigingen:
  • de indieningsronde werkingsjaar 2020 liep normaal tot 31 december van dat jaar, maar wordt verlengd tot en met 15 maart 2021. Het desbetreffende aanvraagformulier kan je hieronder downloaden.
  • verenigingen die beroep wensen te doen op de vervroegde uitbetaling van tegemoetkomingen 2021, kunnen dit aanvragen door een mail te sturen naar noodfonds@beringen.be en dit tot en met 15 maart 2021. Vervolgens bezorgen we deze verenigingen een aanvraagformulier.
  • Onderzoek naar tegemoetkoming werkingskosten. Tot dusver was dit niet opgenomen bij de tegemoetkomingen en niet voorzien in het stedelijk reglement Noodfonds. De Stad Beringen wil echter onderzoeken of dit alsnog kan. Tal van verenigingen kregen recent een mail waarin gevraagd werd hun vaste kosten door te geven aan de stad, zowel het type (bv nutskosten, lopende leningen, ...) evenals het bedrag op jaarbasis. Vervolgens zal de stad bekijken in welke mate hierin een tegemoetkoming kan komen.