Noodfonds corona

Noodfonds corona

In juni 2020 maakte de Vlaamse Regering bijna 300 miljoen euro vrij in de vorm van een Vlaams noodfonds corona. 87,3 miljoen euro daarvan ging rechtstreeks naar de lokale besturen voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.

Voor de Beringse verenigingen betekent dit 546.267,67 euro éénmalige steun.
Als stadsbestuur kregen we de autonomie om vrij te beslissen over hoe we deze middelen spenderen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten het best wat de noden zijn.

Om de noodfondsmiddelen doordacht en duurzaam te besteden, hebben we de voorbije maanden een participatief traject opgezet met de Beringse verenigingen rond hun noden en bezorgdheden. In samenspraak met de verenigingen heeft een intern programmateam - met afvaardiging vanuit cultuur, sport en jeugd - een voorstel van acties en verdeelsleutel uitgewerkt. Deze verdeelsleutel houdt rekening met infrastructurele, promotionele, logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning.

Concreet bestaat het actieplan 'Werk maken van een noodfonds cultuur, jeugd en sport' uit drie clusters van voorstellen

 • ‘tegemoetkomingen aan verenigingen’ voor 285.274 euro (bv. voor huur infrastructuur en materialen),
 • ‘ondersteuning lokaal verenigingsaanbod’ voor 185.993.67 euro (bv. op vlak van promotie, vrijwilligerswerking, participatie, fondsenwerving)
 • ‘aankoop materialen voor de stedelijke uitleendienst in functie van de noden van verenigingen’ voor 75.000 euro. De aankoop van deze materialen gebeurt op nadrukkelijke vraag van de verenigingen zelf. Het gaat om uitleenmateriaal waar de verenigingen gezamenlijk gebruik van zullen maken.

Omdat de impact van de coronacrisis ook de volgende jaren voelbaar zal zijn, worden de maatregelen gespreid over een periode van drie jaar (2020 t.e.m. 2022).

Een gedetailleerd overzicht van de uitgewerkte acties werd op 16 november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Update Noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd (20 april 2021)

De gemeenteraad gaf op 19 april 2021 haar goedkeuring omtrent volgende beslissingen wat financiële tegemoetkomingen voor verenigingen betreft:

 • de indieningsronde werkingsjaar 2020 liep normaal tot 31 december van dat jaar, maar werd verlengd tot en met 15 maart 2021. 13 verenigingen maakten hier gebruik van en ontvangen een tegemoetkoming.
 • 22 verenigingen doen beroep op de mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling van tegemoetkomingen 2021.
 • De gedeeltelijke tegemoetkoming van volgende vaste kosten:
  - Sabam, Billijke Vergoeding en Semu (voor 50%)
  - Verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid, Brand en Gebouwen (voor 25%)
  - Lopende bankleningen (voor 25% met een maximum van 10.000 euro)