Noodfonds corona

In juni dit jaar maakte de Vlaamse Regering bijna 300 miljoen euro vrij in de vorm van een Vlaams noodfonds corona. 87,3 miljoen euro daarvan ging rechtstreeks naar de lokale besturen voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.

Voor de Beringse verenigingen betekent dit 546.267,67 euro éénmalige steun.
Als stadsbestuur kregen we de autonomie om vrij te beslissen over hoe we deze middelen spenderen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten het best wat de noden zijn.

Om de noodfondsmiddelen doordacht en duurzaam te besteden, hebben we de voorbije maanden een participatief traject opgezet met de Beringse verenigingen rond hun noden en bezorgdheden. In samenspraak met de verenigingen heeft een intern programmateam - met afvaardiging vanuit cultuur, sport en jeugd - een voorstel van acties en verdeelsleutel uitgewerkt. Deze verdeelsleutel houdt rekening met infrastructurele, promotionele, logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning.

Concreet bestaat het actieplan 'Werk maken van een noodfonds cultuur, jeugd en sport' uit drie clusters van voorstellen

  • ‘tegemoetkomingen aan verenigingen’ voor 285.274 euro (bv. voor huur infrastructuur en materialen),
  • ‘ondersteuning lokaal verenigingsaanbod’ voor 185.993.67 euro (bv. op vlak van promotie, vrijwilligerswerking, participatie, fondsenwerving)
  • ‘aankoop materialen voor de stedelijke uitleendienst in functie van de noden van verenigingen’ voor 75.000 euro. De aankoop van deze materialen gebeurt op nadrukkelijke vraag van de verenigingen zelf. Het gaat om uitleenmateriaal waar de verenigingen gezamenlijk gebruik van zullen maken.

Omdat de impact van de coronacrisis ook de volgende jaren voelbaar zal zijn, worden de maatregelen gespreid over een periode van drie jaar (2020 t.e.m. 2022).

Vraag nu je tegemoetkoming aan indien je locaties huurt of indien je eigen infrastructuur hebt.

 

Een gedetailleerd overzicht van de uitgewerkte acties werd op 16 november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.