Naamswijziging

Als Belg, erkende vluchteling of staatloze kan je een wijziging van je familienaam aanvragen bij de FOD Justitie in Brussel. Je voornamen en familienaam staan officieel geregistreerd en mag je dus niet zomaar veranderen. Al zijn er specifieke omstandigheden waarin een wijziging wel kan.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk een familienaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • je duidelijk kan motiveren waarom je een andere familienaam wilt
  • de nieuwe familienaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe familienaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe familienaam anderen niet kan schaden

Procedure

De aanvraag moet steeds schriftelijk en gemotiveerd zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom je die verandering wil. Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.
Als je kinderen hebt die uw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen. Als de naamsverandering toegekend wordt, wordt zij kosteloos en zonder procedure uitgebreid tot de kinderen die geboren zijn na de aanvraag.

Je maakt zelf een schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag op en verstuurt (niet per mail of fax) deze naar de FOD Justitie, Dienst Naamsverandering, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij uw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.
Hoe de procedure verder verloopt, kan je terugvinden op hun website of in de folder van de FOD Justitie.
De totale duur van de procedure bedraagt tussen de 6 en 12 maanden.

Meesturen bij aanvraag

  • Een integrale kopie van je geboorteakte. Als je in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als je vluchteling bent en je geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als je geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt je identiteit vastgesteld bij vonnis.
  • Een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst.
  • Een recent bewijs van verblijfplaats.
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1).
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht.

De meeste documenten kan je op de dienst burgerzaken van je woonplaats krijgen. Het betalingsbewijs krijg je van het registratiekantoor bij de betaling van het registratierecht.

Maak een afspraak - naamswijziging

Kostprijs

Het registratierecht voor een naamswijziging bedraagt 140 euro. Dit registratierecht moet je voor de aanvraag betalen op het Registratiekantoor van de FOD Financiën (Voorstraat 43 in 3500 Hasselt). Het betalingsbewijs moet je bij je aanvraag voegen als je deze overmaakt aan de FOD Justitie.