Leegstandsregister – leegstaande woningen, gebouwen en kamers

Leegstaande woningen of andere leegstaande gebouwen staan vaak synoniem voor onverzorgde buurten. Verkrotting en verloedering zijn vaak het gevolg. Dat is natuurlijk geen fijne leefomgeving. Daarom is er in Beringen een actief leegstandsbeleid.

Staat een woning of een gebouw lang leeg dan wordt het belast. Toch is dat niet de doelstelling. De stad en de dienst wonen willen eigenaars van leegstaande panden in de eerste plaats helpen om de leegstand te beëindigen.

Een woning of gebouw komt op het leegstandsregister als het minstens 12 maanden leegstaat. Na nog eens 12 maanden op dat register komt de eerste heffing. Hoe langer de leegstand duurt, hoe hoger de heffing.

Wil je het gebouw renoveren of verbouwen, verblijf je in een rusthuis of bij mantelzorgers: het zijn allemaal redenen om een vrijstelling van leegstandsheffing aan te vragen.

Voorwaarden

Een woning of gebouw komt op het leegstandsregister nadat het minstens 12 maanden leegstaat.

Je kan als eigenaar een schrapping uit het leegstandregister aanvragen wanneer

 • iemand de woning (opnieuw) meer dan zes maanden ononderbroken bewoont
 • iemand het gebouw (opnieuw) meer dan zes maanden en voor minimaal 50% van de vloeroppervlakte effectief gebruikt
 • een bestemmingswijziging vergund wordt en iemand het gebouw effectief gebruikt volgens de nieuw vergunde bestemming
 • de woning of het pand gesloopt is

Procedure

Bij iedere stap in de procedure leegstand en leegstandsheffing brengt de stad je schriftelijk op de hoogte:

 • intentie tot opname op het register
 • heffing
 • vrijstelling
 • beëindigen van de leegstand

Contacteer bij iedere stap zo snel mogelijk de dienst wonen via het algemeen nummer.

Meld zo snel mogelijk veranderingen aan de leegstaande woning of het leegstaande pand, vb. bewonen, in gebruikname, verbouwing, nieuwe eigenaar, ...

Maak een afspraak:

 • telefonisch via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Bezwaar tegen opname leegstand 

Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de 
betekening van het schrijven, vermeld in artikel 4 van het leegstandsreglement, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het  leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending, per brief of per  elektronische post ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet 
minimaal volgende gegevens bevatten: 

 • de identiteit en het adres van de indiener;
 • de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het 
  gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
 • de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in 
  het leegstandsregister ten onrechte is gebeurd.

De vaststelling van de leegstand kan  betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.

Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de ontvangst van elektronische post of brief of de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de  zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot  vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de  balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

Wat meebrengen

Breng de nodige bewijsstukken mee die je terugvindt op

Beide documenten kan je aanvragen bij de dienst wonen.

Kostprijs

Advies over het leegstandsreglement, de vrijstellingen, het beëindigen van de leegstand of het activeren van de woningen en gebouwen is gratis.

De leegstandsheffing volgt nadat de woning of het gebouw 12 maanden op het leegstandsregister staat. De heffing bedraagt:

 • na 1 jaar 1200 euro
 • na 2 jaar 2400 euro
 • na 3 jaar 3600 euro
 • na 4 jaar 4800 euro
 • vanaf het vijfde jaar en alle daarop volgende jaren 6000 per jaar

Meer info

Eigenaars van leegstaande woningen of panden moeten zelf het initiatief nemen om de dienst wonen te informeren over:

 • aanvraag tot vrijstelling van leegstandsheffing
 • melding beëindigen van de leegstand