Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen, bij wet geregeld. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon.

Voorwaarden:

Nationaliteit
 • Belg
 • staatloos
 • erkend vluchteling
 • onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover je onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
Leeftijd
 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en ontvoogd door huwelijk, zwanger of kinderen ten laste

Verblijfplaats

 • je verblijft gewoonlijk en permanent in Beringen (uitzondering: bij opname in bepaalde instellingen)

Inkomsten

 • je hebt onvoldoende inkomsten en je bent niet in staat er zelf te verwerven; indien je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit

Werkbereidheid

 • je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheid- of billijkheidsredenen niet mogelijk is

Andere uitkeringen

 • je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...)
 • het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde
Bedragen per maand (per 1 mei 2022)
 • als je samenwoont met één of meerdere personen: 743,78 euro
 • als je alleenstaande bent: 1.115,67 euro
 • als je een gezin vormt met partner of met één of meerdere minderjarige kinderen ten laste: 1.507,77 euro 
Voor een aanvraag leefloon kan je terecht bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van OCMW Beringen.
Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om het recht op leefloon na te gaan:
 • je dient een sociaal integratiecontract te ondertekenen (met daarin voorwaarden tot opleiding, werk,…)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag
 • de uitkering volgt dan zo snel mogelijk
 • bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan

Meenemen:

 • identiteitskaart of ander identiteitsbewijs
 • bewijzen van al je inkomsten (zoals rekeninguittreksels loon, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld,)
 • overzicht van je eventuele schulden, achterstallige betalingen en maandelijkse vaste kosten (verwarming, elektriciteit,..)