Klachten

Stad en OCMW beschikken over een centraal klachtenmeldpunt. Dit meldpunt situeert zich bij de dienst Planning en Organisatie.

Elke gebruiker van onze dienstverlening kan een klacht indienen. Klachten worden behandeld aan de hand van een objectief, klantvriendelijk klachtenreglement.

Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend: per brief, via de website of via klachten@beringen.be. In geval de klachtindiener zich persoonlijk aanmeldt, maakt het meldpunt in het bijzijn van de klachtindiener een schriftelijke neerslag van de klacht.

Een klacht kan betrekking hebben op:
  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie
Meldingen, beroepen en bezwaren worden niet beschouwd als klachten:
  • meldingen kunnen telefonisch of via de website worden gedaan
  • voor beroepen en bezwaren moeten de wettelijke procedures worden gevolgd
Binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencoördinator een antwoord naar de klachtindiener.

Contact