Kindvriendelijke stad

Het label kindvriendelijke stad bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind, zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid. 
Een kindvriendelijke stad werkt samen met kinderen en jongeren aan de leefbaarheid op alle vlakken (onderwijs, opvang, welzijn, verkeer, milieu, …).
Kindvriendelijkheid is goed voor iedereen, en dus een uitstekende barometer voor goed lokaal beleid. 


Stad Beringen gaat vol enthousiasme voor het label en zal hiervoor verschillende fases doorlopen.


In een eerste fase brengen we de huidige kindvriendelijkheid van stad Beringen in kaart, door allerlei cijfergegevens te verzamelen en door in gesprek te gaan met belanghebbenden. 
Zo hebben we in april een enquête verspreid bij volwassenen, en hebben we vragenlijsten laten in vullen door kinderen (-12 jaar) en jongeren (+12 jaar). O

Vervolgens hebben we de huidige plannen strategieën en acties van stad en OCMW grondig onder de loep genomen.
Al deze informatie hebben we besproken met enkele focusgroepen. Samen met de jeugdraad, de partners van het Huis van het Kind (aangevuld met enkele jongerenpartners in 
Beringen), medewerkers van stad en OCMW en een groep van enthousiaste ouders, hebben we tendensen en resultaten afgetoetst en geïnterpreteerd. 
Voor alle thema’s worden nu beleidsuitdagingen geformuleerd. Daarvan worden er drie prioritaire thema’s gekozen en meegenomen naar de volgende fase.

In de tweede fase (najaar 2021) gaan we samen met kinderen en jongeren aan de slag.
In een belevingsonderzoek gaan we op zoek naar hun stem, en werken we rond deze drie prioritaire thema’s.


Tenslotte maken we in de derde fase werk van een visie en strategie met doelstellingen en concrete acties voor Beringen.

Iedere fase wordt uitgebreid omschreven in een portfolio, die we indienen bij een jury die beslist of Beringen al dan niet het label ‘kindvriendelijke stad’ toegekend zal krijgen.
En dan stopt het natuurlijk  niet. We gaan uiteraard ook concrete acties en taken plannen en uitvoeren.

TIJDSLIJN
fase 1 FEBRUARI - ZOMER: kindvriendelijkheid in kaart brengen
fase 2 ZOMER - DECEMBER: belevingsonderzoek met kinderen en jongeren
fase 3 JANUARI 2022 - JUNI 2022: strategie en acties ontwikkelen
8 juni 2022: indienen dossier voor de toekenning van het label verder werken aan een kindvriendelijke stad!