Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen vanaf 1 januari 2019 de oprichtingsakten en statuten publiceren op de gemeentelijke website van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt.

Art. 286 DLB

§ 1. De burgemeester maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente:
1° de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester;
2° de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan;
3° de beleidsrapporten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de beleidsrapporten van de autonome gemeentebedrijven;
4° de besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van de autonome gemeentebedrijven;
5° de oprichtingsakte van de autonome gemeentebedrijven;
6° de statuten en de wijzigingen ervan van de autonome gemeentebedrijven;
7° de oprichtingsakte van de extern verzelfstandige agentschappen in privaatrechtelijke vorm;
8° de statuten van de extern verzelfstandige agentschappen in privaatrechtelijke vorm;
9° de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
10° de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
11° het besluit van de gemeenteraad tot oprichting van districten.

§ 2. De voorzitter van het vast bureau maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente:
1° de reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau;
2° de afwijkingen van de rechtspositieregeling van het personeel overeenkomstig artikel 186, § 2, en de wijzigingen ervan;
3° de oprichtingsakte van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft opgericht of mede opgericht;
4° de statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelgenoot is;
5° de beleidsrapporten van de welzijnsverenigingen waarvan de maatschappelijke zetel zich in de gemeente bevindt.

§ 3. Met behoud van de bepalingen van dit decreet, kan de Vlaamse Regering bepalen welke andere besluiten en andere stukken moeten worden bekendgemaakt, en voor alle besluiten en stukken, vermeld in dit artikel, hoe lang ze minimaal via de webtoepassing van de gemeente raadpleegbaar moeten blijven.