Hemelwater- en droogteplan

Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de maatschappij van de toekomst. Zo wordt er voor Vlaanderen verwacht dat de winters natter worden, terwijl er minder neerslag zal vallen in de zomer. Daarnaast zullen de buien korter, maar heviger worden, terwijl de drogere periodes langer zullen aanhouden.

Het lokaal bestuur heeft in samenwerking met Fluvius het hemelwater- en droogteplan opgemaakt. Het plan is tot stand gekomen door middel van een participatief proces met de verschillende instanties die betrokken zijn bij het watersysteem in de stad en werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 november 2023.

In het hemelwater- en droogteplan wordt een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het hele watersysteem voor de stad Beringen voorgesteld. Door deze visie op het niveau van de stad uit te werken, wordt rekening gehouden met de lokale kenmerken van de omgeving en kunnen concrete overlastrisico’s aangepakt worden. Daarnaast staat de stad dicht bij de bevolking, die ook een belangrijke partner is om een klimaat robuust waterbeheer uit te werken.

Doelstelling en ambitieniveau 

Beringen heeft een groot infiltratiepotentieel omwille van zijn zandige bodems en relatief diepe grondwatertafel. Dit leidt tot het streefdoel: “Al het hemelwater, zowel op openbaar als privaat domein, moet de kans krijgen om te infiltreren”. Beringen heeft een hoge rioleringsgraad, maar veel van deze rioleringen zijn gemengde leidingen waar hemelwater en afvalwater samen worden afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Dit zorgt voor veel overstorten van het gemengd water naar de waterlopen en een lagere efficiëntie van de waterzuivering. Het streefdoel voor het rioleringsstelsel is “Een volledige scheiding van het hemelwater en het afvalwater”.

Beringen heeft een hoge verhardingsgraad in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Dit is nadelig voor het watersysteem omdat deze verharding sneller afstroomt, vaak op de gemengde riolering terecht komt en de infiltratie van water naar de bodem verhindert. Daarom werd het ambitieuze streefdoel: “Er is netto geen bijkomende verharding meer” voorgesteld. In de algemene visie van Beringen wordt besproken hoe deze streefdoelen binnen het grondgebied kunnen worden toegepast.

Tenslotte wordt Beringen opgedeeld in 6 deelzones, rekening houdend met de natuurlijke afstroomgebieden. De algemene visie en de visie voor de verschillende deelzones heeft geleid tot een actielijst met beleidsmaatregelen, technische maatregelen, communicatie- en sensibiliseringsmaatregelen en studie en inventarisatie. Deze maatregelen hebben invloed op de wateroverlast, op droogte en kunnen een win-win vormen met leefbaarheid.