GAS 5: beperkte snelheidsovertredingen procedure, boete en wettelijke voorwaarden

Gemeentelijke administratieve sancties voor beperkte snelheidsovertredingen of GAS - snelheid

Steden en gemeenten hebben sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur.
In Beringen is het GAS-5-reglement van toepassing sinds 1 april 2024.
Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht (Parket).

WETTELIJKE VOORWAARDEN GAS 5

 1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
 2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, ongeacht wie de wegbeheerder is.
 3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
 4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
 5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

PROCEDURE

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's, bemande – of onbemande snelheidscamera’s.
Dit kan via trajectcontroles maar ook via de verplaatsbare ANPR-camera.

Betalingsuitnodiging

 • De GAS-ambtenaar ontvangt een proces-verbaal naar aanleiding van de vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden.
  De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete.
  Hiertegen kan je binnen de 30 dagen verweer indienen als je niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete.
 • Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen, dan is de procedure ten einde.

Herinneringsbrief

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

HOEVEEL BEDRAAGT DE BOETE?

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur.
De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden. (na correctie met de technische tolerantiemarge)

 • overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerdering met 6 euro per bijkomende kilometer
 • overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer.

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

WAT ALS JE NIET AKKOORD BENT?

 • Bij voorkeur mail je je verweer naar gas5@beringen.be binnen 30 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging, of je stuurt het verweerschrift binnen de 30 dagen per gewone zending naar Stad Beringen – GAS / Dienst Integrale veiligheid – Collegestraat 1, 3580 Beringen.

Jouw verweer wordt behandeld door de sanctionerend ambtenaar en je ontvangt de beslissing per post. Dit kan enige tijd in beslag nemen. In afwachting hiervan moet je de boete niet betalen.

 • Als er geoordeeld wordt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je als overtreder een herinnering van de boete. Daarna heb je 30 dagen de tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
 • Als de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.

Er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.

Je hebt tevens het recht om tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep aan te tekenen bij de politierechtbank.
Dit dient te gebeuren binnen de termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing d.m.v. het neerleggen van een verzoekschrift bij de politierechtbank in Beringen.

MEEDELEN IDENTITEIT BESTUURDER

Ben je aangeschreven als rechtspersoon en/of heeft een andere persoon de inbreuk gepleegd, bezorg ons dan binnen de 15 dagen de persoonsgegevens van de bestuurder met de nodige bewijsstukken via gas5@beringen.be .
Gelieve je briefwisseling niet zelf over te maken aan de bestuurder, aangezien er vanuit onze diensten een brief zal vertrekken. Op deze manier vermijden we dubbele betalingen.