Flexactie Beringen 14.09.2022

Gepubliceerd opwoensdag 14 sep 2022 om 18:26

Woensdag werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een aantal adressen waarbij er een vermoeden is van illegale tewerkstelling en problematische bewoning (inwonende werkkrachten).  De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en verschillende overlastmeldingen. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg.

De stad Beringen voerde woensdag een controle uit op een aantal eetgelegenheden.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Thomas Vints uit. “Dergelijke exploitaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en voedselveiligheid. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij uitbatingen waar personen gehuisvest worden en klanten ter plaatse maaltijden kunnen nuttigen. We verwachten tevens dat de registratie van de BTW en de inschrijving van werknemers correct verloopt. Ook daarop hebben we gecontroleerd”.

RESULTATEN
Er werden een vijftal processen-verbaal opgesteld inzake de prijsaanduidingen. Ook waren er inbreuken voor wat betreft de informatie op de websites en sociale media. Tevens werden er 2 processen-verbaal opgesteld aangaande de ziektewetgeving en aangaande zwartwerk. De brandweer leverde voor alle vijf de gecontroleerde horecazaken een ongunstig advies af.
De gecontroleerde panden zullen zich zo spoedig mogelijk in regel moeten stellen en de nodige actie ondernemen om de (brand)veiligheid in orde te brengen.
De stadsdiensten stelden tevens een aantal processen-verbaal inzake ruimtelijke ordening en gemeentebelastingen op die zullen overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe : “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op bovenlokaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast stedelijke diensten (ruimtelijke ordening, milieu, belasting en invordering, lokale economie en wonen), ook uit de Brandweer en RSZ, RSVZ, RVA, TSW, RIZIV, FOD Economie en Financien, DVZ en VSI/WSE. Ploegen van de lokale politie BERINGEN/HAM/TESSENDERLO begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Meer info

Thomas Vints                                                               Persdienst Parket Limburg

Burgemeester                                                           pers.parketlimburg@just.fgov.be

T 011/43.02.11
burgemeester@beringen.be

Flexactie ? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg ? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.