Financieel beheer OCMW

Meerjarenplan
Het meerjarenplan bestaat uit een beleidsmatig luik (de strategische nota met beleidsdoelstellingen en beleidsopties) en een financieel luik (de financiële nota).
Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie. Na de goedkeuring ervan, vormt het meerjarenplan de basis voor het te voeren beleid en voor de opmaak van het jaarlijkse budget.

Budget
Het budget bestaat uit twee grote delen, een beleidsmatig deel (de beleidsnota) en een financieel deel (de financiële nota).

De beleidsnota:
De beleidsnota geeft een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen.

De financiële nota:
In de financiële nota van het budget verleent de raad autorisatie aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze nota bestaat uit:

  1. het exploitatiebudget
  2. het investeringsbudget
  3. het liquiditeitenbudge

Jaarrekening
Net als het budget bevat de jaarrekening een beleidsnota en een financiële nota. In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd.
Naast de beleidsnota en de financiële nota bevat de jaarrekening tevens de samenvatting van de algemene rekeningen. Dit onderdeel bestaat uit een balans en een staat van opbrengsten en kosten.

Eerste budgetwijziging 2019
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2019
Gepubliceerd op de website sinds 11 september 2019

Tweede budgetwijziging 2019
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2019
Gepubliceerd op de website sinds 31 december 2019

Jaarrekening 2019
Goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 22 juni 2020.
Op de website gepubliceerd sinds 23 juni 2020.

Toelichting jaarrekening 2019
Goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 22 juni 2020.
Op de website gepubliceerd sinds 23 juni 2020.