Controle en onderhoud van een stookolietank in een woning

Als je voor de verwarming van je woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. Zo wil de overheid de kans op bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

Wie moet de stookolietank controleren?

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.
Na de controle krijgt jouw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat:

 • een groene dop of merkplaat betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt
 • een oranje dop of merkplaat betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren
 • een rode dop of merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In zo'n geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren. Binnen de 14 dagen nadat een rode dop of merkplaat aangebracht werd, moet de eigenaar of exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit melden bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij

Op het certificaat en de dop of merkplaat moeten altijd de volgende zaken staan:

 • naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus of milieudeskundige
 • datum van de controle
 • datum van de eerstvolgende controle als het om een ondergrondse tank of bovengrondse tank voor de opslag van 6000 l stookolie of meer gaat

Controle vóór de stookolietank in gebruik genomen wordt

Elke tank voor stookolie moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden.
Als er in de stookolietank(s) bij uw woning 6000l stookolie of meer kan, dan moet je dat ook melden bij het college van burgemeester en schepenen.
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen vóór de tank geplaatst wordt:

 • als er in totaal meer dan 20 ton stookolie met GHS02-symbool kan worden opgeslagen
 • als er in totaal meer dan 50.000 liter stookolie zonder GHS02-symbool kan worden opgeslagen

Het GHS02-symbool is het gevarenpictogram voor ontvlambaar. Dat symbool staat op de verpakking van vloeistoffen met een vlampunt onder de 60 °C. Vloeibare brandstoffen kunnen, afhankelijk van hun vlampunt, al dan niet een GHS02-symbool als kenmerk krijgen.

Controle als de stookolietank in gebruik is

Ook na ingebruikname moet je jouw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Tank voor de opslag van minder dan 6000 l stookolie

De eigenaar van een stookolietank voor de opslag van minder dan 6000 l stookolie heeft volgende onderhoudsverplichtingen:

 • een ondergrondse stookolietank (een tank die in de grond is ingegraven) moet om de 5 jaar gecontroleerd worden. Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan
 • een bovengrondse stookolietank (een 'bovengrondse tank') moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht

Bij een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen bepaalt de 'datum voor volgende controle' op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is:

 • staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren dan ben je niet verplicht je tank periodiek te laten keuren
 • staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren dan ben je verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren
 • een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een controle ondergaan. Na deze datum zijn geen periodieke controles meer verplicht

Tank voor de opslag van 6000 l stookolie of meer

De eigenaar van een stookolietank voor de opslag van 6000 l stookolie of meer heeft volgende onderhoudsverplichtingen:

 • o een ondergrondse stookolietank moet om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan. Dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt en
 • o om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan. Dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt. Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek
 • o een bovengrondse stookolietank moet  om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
 • o en, als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 l heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

  Titel II van het VLAREM:
 • voor tanks met een totale opslagcapaciteit van minder dan 6000 l stookolie: hoofdstuk 6.5 (Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 6000 l)
 • voor tanks met een totale opslagcapaciteit van 6000 l stookolie of meer: hoofdstuk 5.6 (Brandstoffen en brandbare vloeistoffen)
 • voor tanks met een totale opslagcapaciteit van 6000 l stookolie of meer (6000 liter) met GHS02-symbool: hoofdstuk 5.17 (Opslag van gevaarlijke producten)