Buurtbudgetten

Buurtbudget stad Beringen

Heb jij een leuk idee voor je buurt? Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

Wat is een buurtbudget?

Beringenaren kunnen een beroep doen op een buurtbudget om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Een buurtbudget kan dus ingezet worden om de sociale cohesie en leefbaarheid in Beringse buurten te helpen versterken.

Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren!

Omdat corona en de effecten ervan op alle maatschappelijke domeinen nog een geruime tijd voelbaar blijven, starten we dit voorjaar met de uitvoering van een afwijkend reglement inzake buurtbudgetten i.h.k.v. corona.
Het algemeen reglement buurtbudgetten zal vanaf 31 oktober 2021 uitgevoerd worden.

Reglement buurtbudgetten i.h.k.v. corona

Het reglement buurtbudgetten i.h.k.v. corona dient om op zeer korte termijn in te spelen op de specifieke noden ontstaan of versterkt door de coronacrisis.  Inwoners kunnen projecten indienen die de sociale cohesie en het welzijn in een Beringse buurt bevorderen en/of de eenzaamheid van de buurtbewoners tegengaan in tijden van corona.                                       

Het reglement bevat alle spelregels voor het aanvragen van een buurtbudget i.h.k.v corona. Je kan het reglement op deze pagina terugvinden en downloaden.

Een buurtbudget i.h.k.v. corona aanvragen

Wie

Het buurtbudget i.h.k.v. corona kan worden aangevraagd door en toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen, steeds bestaande uit minstens 2 personen.

De twee personen die de aanvraag indienen, moeten ingeschreven zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad, in de buurt waarop project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn.


Termijn en aantal projecten

Aanvragen voor een buurtbudget i.h.k.v. corona kunnen ingediend worden vanaf 12 januari 2021 tot en met 30 september 2021. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen (datum indiening).

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 1 aanvraag in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt.

Aanvraag indienen

Een aanvraag gebeurt door het volledig invullen van het formulier ‘Aanvraag buurtbudget i.h.k.v. corona’ dat je op deze pagina kan terugvinden en downloaden.

Het ingevulde formulier dien je in bij de deskundige participatie van stad Beringen tot en met 30 september 2021.

Je kan de aanvraag digitaal indienen via mail naar buurtbudget@beringen.be of op papier bij de dienst samenleven van de stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen.

Contact en informatie

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Of ben je op zoek naar inspiratie? Neem gerust met ons contact op via  buurtbudget@beringen.be.