Burger voorstellen

Overeenkomstig artikel 304 van het decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 41 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en artikel 39 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, heeft elke burger het recht om een voorstel of een vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn.

Voorwaarden

 • Het voorstel of de vragen moeten gemotiveerd worden in een nota
 • Bij de nota dienen alle nuttige stukken gevoegd te worden
 • 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar moet voorstel ondertekenen (op 01/08/2021 zijn dit 384 inwoners)
 • Het voorstel wordt ingediend via brief (Collegestraat 1, 3580 Beringen) of via mail (jurist@beringen.be) via het formulier
 • Het voorstel bevat de naam, voornaam, geboortedatum en de woonplaats van iedereen die het voorstel heeft ondertekend

Procedure

 • De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Indien de gemeenteraad zich onbevoegd verklaart, wordt het voorstel niet verder besproken.

 • Het verzoek moet minstens twintig dagen vóór de dag van de vergadering van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn.

 • De gemeenteraad/ raad voor maatschappelijk welzijn doet voorafgaand uitspraak of aan de voorwaarden voldaan inzake de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van ieder die het verzoekschrift ondertekend heeft.

 • Maximaal 2 indieners mogen het voorstel komen toelichten en krijgen 15 minuten. Ze nemen niet deel aan de bespreking.

 • Vragen om bijkomende verduidelijking van het voorstel kunnen door de raadsleden schriftelijk worden overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk voor de aanvang van de raadszitting waarop het voorstel wordt behandeld. De voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn zal deze vraag tot verduidelijking stellen aan de indieners van het voorstel na afloop van hun toelichting. Er wordt geen tegensprekelijk debat gevoerd tussen de raadsleden en de indieners over het voorstel en/of de vragen tot verduidelijking van het voorstel.

 • Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn ook welk gevolg aan de voorstellen en vragen wordt gegeven en tevens over de wijze waarop dit wordt bekendgemaakt.