Bouwovertreding

Wat is een bouwovertreding? 

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening. 

Het kan hierbij gaan om werken die in strijd zijn met: 

  • de omgevingsvergunning; 
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), algemeen plan van aanleg (BPA) 
  • een stedenbouwkundige verordening, 

Of om werken die vergunnings- en of meldingsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd. Meer info over of je al dan niet een vergunning nodig hebt, vind je via: Stedenbouwkundige handelingen | Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be) 

De stad kan enkel optreden voor hinder op haar grondgebied. Je melding moet concreet genoeg zijn om een efficiënt optreden van de controleurs mogelijk te maken. 

Voor welke meldingen kan je niet terecht bij de stad? 

De stad treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, wateroverlast, schade... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kan je contact opnemen met de vrederechter, nadat je eerst zelf initiatief hebt genomen om met de tegenpartij tot een oplossing te komen.  

Hoe een vermoedelijk bouwmisdrijf melden? 

Een melding van een vermoedelijke bouwovertreding kan via het aanvraagformulier.

Het is van belang dat je zo concreet mogelijk het probleem omschrijft. Onduidelijke klachten worden niet behandeld. Je contactgegevens worden nooit gedeeld met de overtreder. 

De dienst handhaving gaat na of voor het opgegeven adres de aangemelde zaken vergunningsplichtig zijn en of er een omgevingsvergunning werd aangevraagd of een melding van de werken werd gedaan.  

Als de dienst het nodig vindt, wordt een controleur op pad gestuurd om de nodige vaststellingen te doen. 

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend neem je contact op met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie. 

Als je schade of hinder zou ondervinden, kan je ook zelf via een burgerlijke procedure het herstel van de schade of een schadeloosstelling vorderen. Daarnaast kan je aan de vrederechter een 'oproeping tot verzoening' vragen. Dat is een vrijwillige en kosteloze procedure om snel tot een oplossing te komen. Je kan best eerst even te raden gaan bij een advocaat.