Beringen verdeelt middelen Vlaams noodfonds

Gepubliceerd opmaandag 16 nov 2020 om 23:00

In juni dit jaar maakte de Vlaamse Regering bijna 300 miljoen euro vrij in de vorm van een Vlaams noodfonds corona. 87,3 miljoen euro daarvan ging rechtstreeks naar de lokale besturen voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.

546.267 euro voor Beringse verenigingen

“Voor de Beringse verenigingen betekent dit 546.267,67 euro éénmalige steun. Als stadsbestuur kregen we de autonomie om vrij te beslissen over hoe we deze middelen spenderen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten het best wat de noden zijn. Elke gemeente of stad is anders en legt eigen accenten in haar verenigingsleven”, weet schepen van financiën en sport Tijs Lemmens.

“De coronacrisis treft de verenigingen zwaar. Het verenigingsleven werd sinds de uitbraak van corona grotendeels lam gelegd. Heel wat activiteiten werden noodgedwongen geannuleerd. Extra inkomsten verwerven, door bijvoorbeeld de organisatie van eetdagen, was ook niet mogelijk. Nochtans kunnen de verenigingen die extra middelen in deze moeilijke tijden goed gebruiken”, aldus schepen van cultuur An Moons.

Participatief traject

"Om de noodfondsmiddelen doordacht en duurzaam te besteden, hebben we de voorbije maanden een participatief traject opgezet met de Beringse verenigingen rond hun noden en bezorgdheden. In samenspraak met de verenigingen heeft een intern programmateam - met afvaardiging vanuit cultuur, sport en jeugd - een voorstel van acties en verdeelsleutel uitgewerkt”, legt schepen van jeugd en participatiebeleid Jessie De Weyer uit. “Deze verdeelsleutel houdt rekening met infrastructurele, promotionele, logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning”, vervolgt schepen De Weyer.

Drie clusters van voorstellen

Dit najaar werden de betrokken verenigingen nogmaals geraadpleegd in een tweede bevragingsronde. Op basis daarvan werden de uitgewerkte voorstellen bijgestuurd en in het actieplan 'Werk maken van een noodfonds cultuur, jeugd en sport' gebundeld.

Concreet bestaat het actieplan uit drie clusters van voorstellen, zijnde ‘tegemoetkomingen aan verenigingen’ voor 285.274 euro (bijvoorbeeld voor huur van infrastructuur en materialen), ‘ondersteuning lokaal verenigingsaanbod’ voor 185.993.67 euro (bijvoorbeeld op vlak van promotie, vrijwilligerswerking, participatie, fondsenwerving) en ‘aankoop materialen voor de stedelijke uitleendienst in functie van de noden van verenigingen’ voor 75.000 euro. De aankoop van deze materialen gebeurt op nadrukkelijke vraag van de verenigingen zelf. Het gaat om uitleenmateriaal waar de verenigingen gezamenlijk gebruik van zullen maken.

Omdat de impact van de coronacrisis ook de volgende jaren voelbaar zal zijn, worden de maatregelen gespreid over een periode van drie jaar (2020 t.e.m. 2022).

Een gedetailleerd overzicht van de uitgewerkte acties werd op 16 november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu kan de effectieve verdeling van de middelen starten.