Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst burgerzaken, burgerlijke stand, beperkt zich bij adoptie tot de overschrijving van het homologatievonnis (dat is de goedkeuring van de rechtbank) en de aanpassing van alle akten. De adoptieprocedure zelf loopt via de notaris of de vrederechter.

Als de adoptieprocedure voltooid is, kan je een akte aanvragen via het thuisloket.

Thuisloket - akte adoptie

Procedure

Binnenlandse adoptie
Wens je binnen België een kind te adopteren, contacteer dan:
Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 02 533 14 76
adoptie@kindengezin.be
www.kindengezin.be

Buitenlandse adoptie

Een buitenlands adoptievonnis moet je in België eerst laten registreren bij de Federale Overheidsdienst:
Federale centrale autoriteit
FOD Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 71 61
adoption.int.adoptie@just.fgov.be

Daarna schrijft de dienst burgerzaken de adoptiebeslissing over.